ФЕНИКС   На связи с единомышленниками           

 Поддержка проекта 

Авторизуйтесь с помощью соцсетей и служб

+16306 RSS-лента RSS-лента

Блог клуба - Христианское искусство

Администратор блога: Демид
СВЯТАЯ ПРЕПОДОБНАЯ МАРИЯ ЕГИПЕТСКАЯ.
Тропарь, глас 8:

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу, прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́ и, де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо, прилежа́ти же о души́ ве́щи безсме́ртней. Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Мари́е, дух твой.

Кондак, глас 4:

Греха́ мглы избежа́вши, покая́ния све́том озари́вши твое́ се́рдце, сла́вная, пришла́ еси́ ко Христу́, Сего́ Всенепоро́чную и святу́ю Ма́терь Моли́твенницу ми́лостивную принесла́ еси́. Отону́дуже и прегреше́ний обрела́ еси́ оставле́ние, и со А́нгелы при́сно сра́дуешися.

Ин кондак, глас 3:

Блуда́ми пе́рвее преиспо́лнена вся́ческими, Христо́ва неве́ста днесь покая́нием яви́ся, а́нгельское жи́тельство подража́ющи, де́мона креста́ ору́жием погубля́ет. Сего́ ра́ди Ца́рствия неве́ста яви́лася еси́, Мари́е пресла́вная.

Молитва:

О вели́кая Христо́ва уго́дница, преподо́бная ма́ти Мари́е! Услы́ши недосто́йную моли́тву нас, гре́шных (имена), изба́ви нас, преподо́бная ма́ти, от страсте́й, вою́ющих на ду́ши на́ша, от вся́кия печа́ли и находя́шия напа́сти, от внеза́пныя сме́рти и от вся́каго зла, в час же разлуче́ния души́ от те́ла отжени́, свята́я уго́дница, вся́кую лука́вую мысль и лука́вые бе́сы, я́ко да прии́мет ду́ши на́ша с ми́ром в ме́сто све́тло Христо́с Госпо́дь Бог наш, я́ко от Него́ очище́ние грехо́в, и Той есть спасе́ние душ на́ших, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
СВЯТОЙ ПРЕПОДОБНЫЙ ИОАНН ЛЕСТВИЧНИК.

Тропарь, глас 1:

Пусты́нный жи́тель и в телеси́ А́нгел и чудотво́рец яви́лся еси́, богоно́се о́тче наш Иоа́нне, посто́м, бде́нием, моли́твою Небе́сная дарова́ния прии́м, исцеля́еши неду́жныя и ду́ши ве́рою притека́ющих ти. Сла́ва Да́вшему ти кре́пость, сла́ва Венча́вшему тя, сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Кондак, глас 1:

Плоды́ присноцвету́щия от твоея́ кни́ги принося́ уче́ния, прему́дре, услажда́еши сердца́, сим с трезве́нием вне́млющих, блаже́нне: ле́ствица бо есть, ду́ши возводя́щая от земли́ к Небе́сней и пребыва́ющей сла́ве, ве́рою чту́щих тя.
КРЕСТУ ТВОЕМУ ПОКЛОНЯЕМСЯ, ВЛАДЫКО.

Тропарь, глас 1:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, побе́ды на сопроти́вныя да́руя и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Тропарь на поклонение Кресту, глас 6:

Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Влады́ко, и свято́е воскресе́ние Твое́ сла́вим.

Кондак, глас 7:

Не ктому́ пла́менное ору́жие храни́т врат Еде́мских; на ты́я бо на́йде пресла́вный соу́з дре́во кре́стное, сме́ртное жа́ло, и а́дова побе́да прогна́ся. Предста́л бо еси́, Спа́се мой, вопия́ су́щим во а́де: вни́дите па́ки в рай.
СОРОК МУЧЕНИКОВ СЕВАСТИЙСКИХ.


Тропарь, глас 1:

Боле́зньми святы́х, и́миже о Тебе́ пострада́ша, умоле́н бу́ди, Го́споди, и вся на́ша боле́зни исцели́, Человеколю́бче, мо́лимся.

Ин тропарь, глас 3:

Стpастоте́pпцы Хpисто́вы четы́pедесяте, во гpа́де Севасти́йстем му́жественно постpада́вшии, чpез огнь и во́ду пpоше́дшии, в поко́й ве́чный вше́дшии, моли́теся о нас ко Го́споду да жизнь ми́pну сохpани́т и ду́ши на́ша спасе́т, я́ко Человеколю́бец.

Ин тропарь, глас 1:

Страстоте́рпцы всечестни́и, во́ини Христо́вы четы́редесяте, тве́рдии ору́жницы, сквозе́ бо огнь и во́ду проидо́сте и А́нгелом согра́ждане бы́сте, с ни́миже моли́теся Христу́ о и́же ве́рою хва́лящих вас. Сла́ва Да́вшему вам кре́пость, слава Венча́вшему вас, сла́ва Подава́ющему ва́ми всем исцеле́ния.

Кондак, глас 6:

Все во́инство ми́ра оста́вльше, на Небесе́х Влады́це прилепи́стеся, страстоте́рпцы Госпо́дни четы́редесять, сквозе́ огнь бо и во́ду проше́дше, блаже́ннии, досто́йно восприя́сте сла́ву с Небе́с и венце́в мно́жество.


Молитва:

О страстоте́рпцы Христо́вы, во гра́де севасти́йстем му́жественно пострада́вшии, к вам, я́ко моли́твенникам на́шим усе́рдно прибега́ем и про́сим: испроси́те у Всеще́драго Бо́га проще́ние согреше́ний на́ших и жития́ на́шего исправле́ние, да в покая́нии и нелицеме́рной любви́ друг ко дру́гу пожи́вше, со дерзнове́нием предста́нем Стра́шному Суди́щу Христо́ву и ва́шим предста́тельством одесну́ю Пра́веднаго Судии́ предста́нем. Ей, уго́дницы Бо́жии, бу́дите нам, раба́м Бо́жиим (имена), защи́тницы от всех враг ви́димых и неви́димых, да под кро́вом святы́х ва́ших моли́тв изба́вимся от всех бед, зол и напа́стей до после́днего дне жи́зни на́шея, и та́ко просла́вим вели́кое и достопоклоня́емое и́мя Вседе́тельныя Тро́ицы, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
СВЯТИТЕЛЬ ГРИГОРИЙ ПАЛАМА.

Тропарь, глас 8:

Правосла́вия свети́льниче, Це́ркве утвержде́ние и учи́телю, мона́хов добро́то, богосло́вов побо́рниче непребори́мый, Григо́рие чудотво́рче, Фессалони́тская похвало́, пропове́дниче благода́ти, моли́ся вы́ну спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

Прему́дрости свяще́нный и Боже́ственный орга́н, Богосло́вия све́тлую согла́сно трубу́, воспева́ем тя Григо́рие Богоглаго́льниче: но я́ко ум Уму́ Пе́рвому предстоя́й, к Нему́ ум наш о́тче наста́ви, да зове́м: ра́дуйся пропове́дниче благода́ти.


Молитва святителю Григорию Паламе, архиепископу Солунскому:

О, всехва́льный святи́телю Христо́в и чудотво́рче Григо́рие! Приими́ сие́ ма́лое моле́ние от на́с гре́шных к тебе́ прибега́ющих и те́плым твои́м предста́тельством умоли́ Го́спода Бо́га на́шего Иису́са Христа́, я́ко да, призре́в на ны́ ми́лостивно, да́рует на́м согреше́ний на́ших во́льных и нево́льных проще́ние, и по вели́цей Свое́й ми́лости изба́вит на́с от бе́д, печа́лей, ско́рби и боле́зней душе́вных и теле́сных, обдержа́щих на́с; да пода́ст земли́ плодоно́сие, и вся́, я́же на по́льзу настоя́щаго жития́ на́шего потре́бная; да да́рует на́м сконча́ти житие́ сие́ привре́менное в покая́нии, и да сподо́бит на́с гре́шных и недосто́йных Небе́снаго Ца́рствия Своего́, со все́ми святы́ми сла́вити Его́ безконе́чное милосе́рдие, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Святы́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, во ве́ки веко́в. Ами́нь.
НЕДЕЛЯ ТОРЖЕСТВА ПРАВОСЛАВИЯ.

Торжество православия — праздник в Православной Церкви, совершаемый в первую неделю (воскресенье) Великого поста.

Установление праздника связано с событиями Константинопольского собора 843 года, созванного императрицей Феодорой для восстановления иконопочитания в Византийской империи.

После церковного собора, осудившего иконоборцев и восстановившего иконопочитание в империи, Феодора устроила церковное торжество, которое пришлось на первое воскресенье Великого поста.

Один из византийских летописцев описал это событие таким образом:
«Царица предложила святейшему патриарху Мефодию известить и собрать всех православных митрополитов, архиепископов, игуменов, клириков и мирян, чтобы пришли в Великую Церковь Божию с честными крестами и святыми иконами в первое воскресенье святого Поста.
И когда бесчисленное множество народа собралось, приходит и сам царь Михаил со святой и православной матерью своей Феодорой и со всем синклитом… соединившись со святым Патриархом, вместе двинулись от алтаря со святыми иконами и честным крестом и святым Евангелием и пошли с литией до ворот дворца, так называемых Кентавриевых. И после долгой молитвы и сокрушенного многоплачевного и умиленного взывания Κύριε ελέησον возвратились во святой храм для совершения божественной таинственной литургии с великой радостью и торжеством.
И таким образом восстановлены святые и честные иконы для почитания и поклонения в храме Божием. Благочестивые же самодержцы со всечестным и святым патриархом Мефодием и бывшими при нём тогда митрополитами и преподобными подвижниками постановили: ежегодно в первое воскресение святого Поста праздновать торжественно в Великой Божией Церкви сей святой и честной праздник, который и празднуется доныне. Иконы одновременно были поставлены и во всех церквах Константинополя».

В воспоминание об этом событии, значимом для православного мира, и в память императрицы Феодоры ежегодно в первое воскресенье Великого Поста Православная Церковь торжественно празднует восстановление иконопочитания, именуемое «Торжество православия». В этот день вспоминается соборная победа Церкви не только над иконоборческой ересью, но и над другими ересями.

На Руси чин Торжества Православия был введён в XI веке преподобным Феодосием Печерским.
СЕДЕ АДАМ ПРЯМО РАЯ.
Се́де Ада́м пря́мо рая́, и свою́ наготу́ рыда́я пла́каше: увы́ мне, пре́лестию лука́вою увеща́нну бы́вшу и окра́дену и сла́вы удале́ну! Увы́ мне, простото́ю на́гу, ны́не же недоуме́нну! Но о раю́, ктому́ твоея́ сла́дости не наслажду́ся: ктому́ не узрю́ Го́спода и Бо́га моего́ и Созда́теля: в зе́млю бо пойду́, от нея́же и взят бых. Ми́лостиве ще́дрый, вопию́ Ти: поми́луй мя па́дшаго.Сел Адам напротив рая и свою наготу, сетуя, оплакивал: "Увы мне, обману лукавого поверившему, и ограбленному, и от славы удаленному! Увы мне, по простоте обнаженному и ныне недоумевающему! Но, о рай, больше я твоею роскошью не наслажусь, больше не увижу Господа и Бога моего и Создателя; ибо в землю отойду, из которой и был взят. Милостивый, Сострадательный, взываю Тебе: Помилуй меня падшего!"
СВЯТОЙ ВОИН-ВЕЛИКОМУЧЕНИК ФЕОДОР ТИРОН.

Тропарь, глас 2:

Ве́лия ве́ры исправле́ния, во исто́чнице пла́мене, я́ко на воде́ упокое́ния, святы́й му́ченик Фео́дор ра́довашеся: огне́м бо всесоже́гся, я́ко хлеб сла́дкий Тро́ице принесе́ся. Того́ моли́твами, Христе́ Бо́же, спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8:

Ве́ру Христо́ву, я́ко щит, внутрь прии́м в се́рдце твое́м, проти́вныя си́лы попра́л еси́ многострада́льче, и венце́м Небе́сным венча́лся еси́ ве́чно, Фео́доре, я́ко непобеди́мый.[/video]
СВЯТОЙ ПРЕПОДОБНЫЙ СИМЕОН МИРОТОЧИВЫЙ.

Тропарь преподобному Стефану, в иночестве Симеону, царю Сербскому, Мироточивому, глас 3:

Боже́ственною благода́тию просвети́вся, и по сме́рти показу́еши све́тлость жития́ твоего́, источа́еши бо ми́ро благоуха́ния притека́ющим к ра́це моще́й твои́х, и лю́ди твоя́ наста́вил еси́ к све́ту Богоразу́мия, Симео́не о́тче наш, Христа́ Бо́га моли́ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 6:

А́нгельское возлюби́в на земли́ житие́, миродержа́ние и мир оста́вив, поще́нием Христу́, Симео́не, после́довал еси́, к Нему́же, лю́бящих тя апо́стольски наста́вил еси́, вопия́: возлюби́те Бо́га, я́коже Он возлюби́л нас.

Ин кондак, глас 2:

И́го Христо́во прие́м, Симео́не, и, Того́ крест взем, после́довал Ему́ насажде́н в дому́ Госпо́днем, процвете́, я́ко фи́никс, я́коже кедр, и́же в Лива́не, умно́жил еси́ ча́да твоя́, муж жела́ний духо́вных, чудотво́рец бо яви́ся, Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно о всех нас.


Величание преподобному Симеону Мироточивому:

Ублажа́ем тя, преподо́бне о́тче Симео́не, и чтим святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́хов и собесе́дниче а́нгелов.
СВЯТОЙ ВОИН-ВЕЛИКОМУЧЕНИК ФЕОДОР СТРАТИЛАТ.

Тропарь, глас 4:

Воинствосло́вием и́стинным, стpастоте́pпче, Небе́снаго Цаpя́ воево́да пpедо́бpый был еси́, Фео́доpе: оpу́жиями бо ве́pы ополчи́лся еси́ му́дpенно и победи́л еси́ де́монов полки́, и победоно́сный яви́лся еси́ стpада́лец. Те́мже тя ве́pою пpи́сно ублажа́ем.

Кондак, глас 2:

Му́жеством души́ в ве́ру оболки́йся, и глаго́л Бо́жий а́ки копие́ в ру́ку взем, врага́ победи́л еси́, му́чеников преве́лий Фео́доре, с ни́ми Христу́ Бо́гу моля́ся не преста́й о всех нас.

Молитва:

О святы́й, сла́вный и всехва́льный великому́чениче Фео́доре Стратила́те! Мо́лим тя пред ико́ною твое́ю свято́ю: моли́ с на́ми и о нас, раб Бо́жиих (имена), умоля́емаго от Своего́ благосе́рдия Бо́га, да ми́лостивно услы́шит нас, благосты́ни у Него́ прося́щих, и вся на́ша ко спасе́нию и житию́ ну́жная проше́ния да испо́лнит. Еще́ же мо́лим тя, святы́й победоно́сче Фео́доре Стратила́те, разруши́ си́лы возстаю́щих на ны враго́в, ви́димых и неви́димых. Умоли́ же Го́спода Бо́га, всея́ тва́ри Созда́теля, изба́вити нас от ве́чнаго муче́ния, да всегда́ прославля́ем Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и твое́ испове́дуем предста́тельство, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Страницы: 1 2 3 > >>

Новости клубов

2 часа назад
9 часов назад
11 часов назад
1 день назад
Раиса Петрошенко пишет пост Карета в блоге клуба ФотоСтрана-2
1 день назад
1 день назад
1 день назад